Follow

Old Dutch newspaper article about the MSX2 game "Metal Gear" (image + original Dutch text) 

newspaper article about Metal Gear for the homecomputer, titled "Oorlogje spelen in Zuid-Afrika", originally published in "Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad". Rotterdam, 28-11-1987, p. 29.
Retrieved via Delpher on 2021-07-14: resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd

«'Oorlogje spelen in Zuid-Afrika'
Konami blijft ze maken. De 'spellen die de jongeren pakken'. Onze jeugdige 'tester' is tenminste niet meer achter de computer vandaan te slaan.
De nieuwste van Konami (importeur Salasan Amsterdam) heet 'Metal Gear'. Van een veilige afstand bekijken wij de
verrichtingen van onze speelpook-virtuoos. Eén ding is al snel duidelijk: het gaat om het verzamelen van zo veel mogelijk onwaarschijnlijke wapens en het uitschakelen van elke zich vertonende tegenstander. Daarin 'wijkt het spel voor geen millimeter af van de thans in grote aantallen op de markt verschijnende actie-spellen. Toch zou het Konami niet zijn als er niet een zeer aantrekkelijke achtergrond met vele verrassingen zou zijn bedacht waarin het spel zich afspeelt. Mooie plaatjes en variaties genoeg in dit nieuwe spel voor de MSX2.
Wie zou toch die spel-inleidende teksten in de handleiding bij elkaar verzinnen? In dit geval gaat het om sociale
onrust, terroristische acties en een op handen zijnde revolutie in het zwaar gewapende Outer Heaven, 'een land in Zuid-Afrika' volgens de tekst. Een thuisland? Tevens heeft het landje een vernietigend wapen ontwikkeld met de codenaam 'Metal Gear'. En daar gaat het voor het grootste deel om.
De speler is 'Solid Snake', een lid van het geheime leger, die op zoek moet naar dat verschrikkelijke wapen om het te vernietigen. De start van het spel is in een zwaar beveiligd gebouw. Bewegende camera's, onder stroom staande vloeren en natuurlijk een overmacht aan bewakers die bepaald niet schromen om je bij ontdekking overhoop te schieten. Heeft een bewaker of een camera je eenmaal in de gaten dan wordt er onmiddellijk groot alarm geslagen en is het een haast hopeloze strijd om in leven te blijven. Van alle kanten stormen er bewakers op je af waarna het betere sla, schop en schiet-werk kan beginnen.
Om de onder stroom staande vloeren over te steken moet je beschikken over bestuurbare raketten om een, normaal on-
bereikbare, stroomschakelaar aan stukken te schieten. Honderden zalen met nu en dan voldoende mogelijkheden om je te verbergen voor de bewakers of de camera's. Verschillende wapenkamers moet je plunderen om je steeds beter
te bewapenen.
Deze nieuwe Konami heeft weer alles om de speler een behoorlijke tijd van de straat te houden. Het is ons alleen een
raadsel waarom er aan een puur fantasie-spelletje zo nodig een snuifje realiteit moet worden meegegeven door de naam
van een bestaand land te gebruiken. De spel-maker beweegt zich hiermee op gevaarlijk terrein.
Noot van Konami voor de 'kenners': Dit spel is niet samen met Game Master te gebruiken.
MSX2-module ƒ 79,—.
R.T.

Afbeelding: Omslag van de nieuwste MSX2-module van Konami: 'Metal Gear'.»

English machine translation follows in unlisted reply.

English translation re: Old Dutch newspaper article about the MSX2 game "Metal Gear" 

English machine translation of Dutch newspaper article about for the posted in top post:

«'Playing war in South Africa'
Konami continues to make them; the 'games that catch the young'. At least our youthful 'tester' can no longer get away from the computer.
The latest from Konami (importer Salasan Amsterdam) is called 'Metal Gear'. From a safe distance we watch the
performances of our poker virtuoso. One thing is soon clear: it's about collecting as many unlikely weapons as possible and taking out every opponent that appears. In this respect the game does not differ one millimeter from the action games currently appearing on the market in large numbers. Still, it wouldn't be Konami if there wasn't a very attractive background with many surprises in which the game takes place. Beautiful graphics and variations enough in this new game for the MSX2.
Who would come up with those game introductory texts in the manual anyway? In this case it is about social
unrest, terrorist acts and an imminent revolution in the heavily armed Outer Heaven, 'a country in South Africa' according to the text. A homeland? The country has also developed a destructive weapon codenamed 'Metal Gear'. And that's largely what it's about.
The player is 'Solid Snake', a member of the secret army, who must search for that terrible weapon to destroy it. The start of the game is in a heavily secured building. Moving cameras, electrified floors and of course a superior number of guards who are not afraid to shoot you upside down if you discover them. Once a guard or a camera catches your eye, a major alarm is immediately raised and it is an almost hopeless struggle to stay alive. Guards storm at you from all sides after which the better hitting, kicking and shooting work can begin.
To cross the electrified floors, you'll need controllable missiles to launch a normally un-
accessible, power switch to pieces. Hundreds of halls with now and then plenty of opportunities to hide from the guards or the cameras. You have to loot different armories to get better
to arm.
This new Konami has everything to keep the player off the streets for quite some time. It's our only one
mystery why a pure fantasy game needs to be given a pinch of reality by the name
of an existing country. The game-maker is moving into dangerous territory with this.
Konami's note for the 'connoisseurs': This game cannot be used together with Game Master.
MSX2 module 79,—.
R.T.

Image: Cover of Konami's latest MSX2 module: 'Metal Gear'.»

Sign in to participate in the conversation
Toot.Cat

On the internet, everyone knows you're a cat — and that's totally okay.