Follow

RT @ylekov_uutiset@twitter.activitypub.actor
Pääkirjoitus: Peruskoulujen avaamista kannattaisi ainakin toistaiseksi noin tuhat koronaviruskuolemaa

Sign in to participate in the conversation
Toot.Cat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!