Follow

RT @JariTervo1@twitter.activitypub.actor
Somalit ”pyllistelevät” moskeijassa ja ”nokikepit” soittelevat torvea. Ennen tällaisia huutelijoita kutsuttiin kusipäiksi. Nykyisin he ovat perussuomalaisia kansanedustajia.

Sign in to participate in the conversation
Toot.Cat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!