Follow

Vähäks on upeeta selata Twitteriä ilman, että se ehdottaa ihmisten postauksia joita en seuraa!

Sign in to participate in the conversation
Toot.Cat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!