Follow

RT @KissaOsaaja@twitter.com
Lanka: pienituloisuus

Huomasinpa tässä että osalla keskituloisista on vaikeaa hahmottaa, että pienituloiselle 1500 euron loma voi olla kuukauden palkka.

Sovitaan vaikka että mun tulot on 1500/kk:
Vuokra: 750/kk (750 jäljellä rahasta)
Laskut: 150/kk (500) jäljellä
->

Sign in to participate in the conversation
Toot.Cat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!