Follow

RT @SailaKivela@twitter.com
tässä näkyy, kuinka @HelsinkiPoliisi@twitter.com tuo etälamauttimen mielenosoitukseen. videon lopussa näkyy aseenkäyttöä @hsfi@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
Toot.Cat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!