Follow

Onkohan nyt jotku festarit vai jatkuuks koulut vaa taas? Keskustas on paljon porukkaa.

Sign in to participate in the conversation
Toot.Cat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!